Tổng quan dịch vụ

Triển khai

Triển khai

Tư vấn triển khai là thành phần biến một phần mềm tốt thành một giải pháp tốt.
Xem thêm
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo là thành phần hợp nhất và mang lại tính bền vững cho giải pháp trên máy khách hàng.
Xem thêm
Kiểm toán và chẩn đoán

Kiểm toán và chẩn đoán

Đánh giá và hệ thống hóa các trường hợp của khách hàng. Trước và sau khi thực hiện.
Xem thêm
Tiêu chuẩn hóa thủ tục

Tiêu chuẩn hóa thủ tục

Các thủ tục được đơn giản, chính xác và vĩnh viễn.
Xem thêm