Khám bệnh doanh nghiệp

Topmaint sẽ có nhóm kiểm toán đến nhà máy của doanh nghiệp để đánh giá cụ thể từng bộ phận dựa trên quy trình chuẩn của TPM, và đưa ra báo cáo chi tiết dựa trên quá trình phỏng vấn nhân viên, chụp hình hiện trạng, tham khảo thiết kế kỹ thuật và hoàn công, qua đó lãnh đạo doanh nghiệp biết được thực trạng doanh nghiệp của mình (Miễn phí).

Tư vấn

Từ các báo cáo của nhóm kiểm toán và dựa vào đặc thù của từng doanh nghiệp , ban tư vấn của Topmaint sẽ phân tích và lựa chọn giải pháp tối ưu và phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp (Miễn phí).

Lập kế hoạch

Kế hoạch tổng thể sẽ được lập ra cho toàn bộ chương trình TPM đã được thống nhất với doanh nghiệp, sau đó kế hoach từng bước và từng giai đoạn sẽ được thiết lập để phù hợp với tình hình sản xuất và nguồn lực của doanh nghiệp tại từng thời điểm. 

Đào tạo

Chương trình đào tạo sẽ được cô đặc, súc tích bằng hình ảnh và các thông số thực tế nhằm hệ thống hóa các công việc, môt cách trực quan vào các quy trình đã được chuẩn hóa trong TPM.  

Triển khai

Huấn luyện trực tiếp trên dây chuyền cho ban lãnh đạo, phòng bảo trì, nhóm thợ vận hành và thợ sửa chữa theo nguyên tắc 100% nhân viên tham gia vào TPM, từ cơ bản lên nâng cao, bước trước là nền móng của bước sau. Qua mỗi bước đều có dánh giá chuyển bước.

Duy trì & cải tiến

Trong quá trình thiết lập và chuẩn hóa của cả hệ thống, các thông số trong cả quá trình hoạt động sẽ được cập nhập theo dõi theo quy trình kiểm soát hàng ngày (DMS), nhằm duy trì và cải tiến liên tục trên nền tảng phần mềm quản lý bảo trì của tiến tiến của Pháp và Canada.