Tin tức nổi bật

6 step of Planned maintenance

6 step of Planned maintenance

Bảo trì phòng ngừa (Preventive maintenance ) còn gọi là bảo chì có kế hoạch (Planned maintenance) hay là bảo trì chủ động hoặc bảo trì dự phòng được triển khai theo sáu bước chia ra  làm hai giai đoạn theo nguyên lý xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn để phù hợp cho từng tổ chức. Các bước trong chương trình sẽ đi tư cơ bản lên nâng cao theo kế hoạch đã được xác định cho tưng bước, để hoàn thành để chuyển lên bước tiếp theo thì kiểm toán là công việc bắt buộc theo một quy trình chuẩn quốc tế. Tất cả các dữ liệu đã làm ở bước trước đó sẽ là cơ sở nền móng để chuẩn hóa và cải tiến trong bước sau.


What does AM do?

What does AM do?

Topmaint and Dimo maint consult TPM & CMMS for Vinpeal Nha Trang

Topmaint and Dimo maint consult TPM & CMMS for Vinpeal Nha Trang

The Vinpearl Nha Trang complex includes Vinpearl land and resorts and Vinpearl hotels

Topmaint news

6 step of Planned maintenance

6 step of Planned maintenance

Bảo trì phòng ngừa (Preventive maintenance ) còn gọi là bảo chì có kế hoạch (Planned maintenance) hay là bảo trì chủ động hoặc bảo trì dự phòng được triển khai theo sáu bước chia ra  làm hai giai đoạn theo nguyên lý xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn để phù hợp cho từng tổ chức. Các bước trong chương trình sẽ đi tư cơ bản lên nâng cao theo kế hoạch đã được xác định cho tưng bước, để hoàn thành để chuyển lên bước tiếp theo thì kiểm toán là công việc bắt buộc theo một quy trình chuẩn quốc tế. Tất cả các dữ liệu đã làm ở bước trước đó sẽ là cơ sở nền móng để chuẩn hóa và cải tiến trong bước sau.


Topmaint and Dimo maint consult TPM & CMMS for Vinpeal Nha Trang

Topmaint and Dimo maint consult TPM & CMMS for Vinpeal Nha Trang

The Vinpearl Nha Trang complex includes Vinpearl land and resorts and Vinpearl hotels
How different between TPM and traditional maintenance??

How different between TPM and traditional maintenance??

How different between TPM and traditional maintenance??

what is TPM?

what is TPM?

Bảo trì toàn diện (Total Productive Maintenance -TPM) hay còn gọi là bảo trì năng xuất toàn diện là một khối nền móng của Lean Manufacturing. TPM không phải là một chương chình dành riêng để cải tiến cho bộ phận bảo trì mà dùng để cải tiến toàn bộ một tổ chức theo nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn theo chính nhu cầu ầu của tổ chức đó, dựa trên nền móng đã làm của bước trước đó làm cơ sở để cải tiến và đi từ thấp lên cao.
View more

Market news

View more