Assets

Quản lý bảo trì của bất kỳ loại thiết bị nào - thiết bị của bạn và / hoặc của khách hàng

Hệ thống mã hóa động và khả năng quản lý thiết bị bảo trì thông qua  Bar code và QR code

Ghi lại chi tiết các tính năng kỹ thuật, hình ảnh và liên kết của bất kỳ loại tài liệu có hoặc không có ngày hết hạn

Các bản dự báo hoạt động (chạy hồ sơ) có thể cho mỗi thiết bị theo lịch sử hoạt động của nó